Thông báo số 08: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 09 Tháng 3 2022 06:48

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 08/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

                            

 

                                          THÔNG BÁO

        V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022

                               (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)        

 

Ngày 18/02/2022 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có Thông báo số 04/TB-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2021-2022 cho sinh viên và học viên cao học. Hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 05: V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2022 02:03


       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              Số: 05/TB-TCKT                                      Hà Nội, ngày  03  tháng 03 năm 2022

 

 

                                                         THÔNG BÁO

                  V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2021 

 

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị

                                      - Cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021 theo quy định của pháp luật về thuế, Ban Tài chính và Kế toán (TC&KT) thông báo tới các đơn vị và cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong Học viện các nội dung liên quan để thực hiện như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 04: V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 21 Tháng 2 2022 07:41

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 04/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Công văn số 03: V/v đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2022 07:28

               B NÔNG NGHIP                   CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                    Độc lp – T do – Hnh phúc

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

               Số: 03/CV-TCKT

V/v đăng ký người phụ thuộc của đối tượng                        Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022

          

Kính gửi:   - Trưởng các đơn vị

- Cán bộ viên chức và người lao động trong Học viện

 

Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc (NPT) của đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân cho năm 2022, Ban Tài chính và Kế toán (TC&KT) thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong Học viện. Cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Tuyển sinh năm 2022 của Học viện Nông nghiệp VIệt Nam
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 31 Tháng 1 2022 06:17

 


Trang 4 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541