Thông báo 1939: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 02 Tháng 11 2021 08:10


      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


        Số:  1939/HVN-TB                                           Hà Nội, ngày  02  tháng 11 năm 2021

 

                                         THÔNG BÁO

                              V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022         

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1938: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 02 Tháng 11 2021 08:08


      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


           Số:   1938/HVN-TB                                                     Hà Nội, ngày 02 tháng  11  năm 2021

 

                                         THÔNG BÁO

           V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

                                             đối với học viên cao học

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2021 - 2022 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 41: V/v xác nhận thu nhập, số thuế quyết toán và hình thức thu thuế thu nhập cá nhân Quý III năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 10 2021 01:23

                       BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  


Số : 41/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  19  tháng  10  năm 2021

 

                                         THÔNG BÁO

              V/v xác nhận thu nhập, số thuế quyết toán và hình thức thu thuế

                                    thu nhập cá nhân Quý III năm 2021

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Nghị định 126) về việc Quy định chi tiết một  số điều của Luật Quản lý thuế; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thuộc đối tượng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Cho nên, hình thức nộp thuế cũng phải thực hiện theo quý. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 40: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2021 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 13 Tháng 10 2021 15:16

               BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

               Số:  40/TB-TCKT                                   Hà Nội, ngày 13  tháng  10  năm 2021

 


                                                               THÔNG BÁO

                             V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2021

                                   cho công chức, viên chức và người lao động 

 

                                            Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định Qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ);

Căn cứ Công văn số 412/CV-TCCB  ngày 05/10/2021 về việc trừ kinh phí mắc lỗi của đơn vị Quý III năm 2021; 

Đọc thêm...
 
Thông báo số 36: V/v nộp tiền nghĩa vụ tài chính, tiền điện, BHXH
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 29 Tháng 9 2021 10:14
 

       HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 Số:    36  /TB-TCKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

                                                                   THÔNG BÁO

                                           V/v nộp tiền nghĩa vụ tài chính, tiền điện, BHXH

 

Kính gửi: Các viện, trung tâm, công ty trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gồm các trung tâm thuộc khoa)

 

Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Quyết định số 4374/QĐ-HVN ngày 31/12/2015 và Quyết định số 963/QĐ-HVN ngày 12/4/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm, công ty.

Đọc thêm...
 


Trang 8 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541