Thông báo số 28: V/v xác nhận thu nhập, số thuế quyết toán và hình thức thu thuế thu nhập cá nhân Quý I và II năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 09 Tháng 7 2021 02:07

                  BỘ NÔNG NGHIỆP                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

               Số :  28/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  08  tháng  07  năm 2021

 

 

                                    THÔNG BÁO

    V/v xác nhận thu nhập, số thuế quyết toán và hình thức thu thuế

                          thu nhập cá nhân Quý I và II năm 2021

                                                                                             

               Kính gửi :    Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Nghị định 126) về việc Quy định chi tiết một  số điều của Luật Quản lý thuế; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thuộc đối tượng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý. Cho nên, hình thức nộp thuế cũng phải thực hiện theo quý. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 27: V/v gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Học kì II, năm học 2020 – 2021 cho sinh viên chưa hoàn thành học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 07 Tháng 7 2021 08:02


     BỘ NÔNG NGHIỆP&PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


              Số:  27/TB-TCKT                                           Hà Nội, ngày 07  tháng 07 năm 2021

 

                                                   THÔNG BÁO

 V/v gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Học kì II, năm học 2020 – 2021

                             cho sinh viên chưa hoàn thành học phí

 

Trong Học kì II, năm học 2020 -2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 về lịch thu tiền học phí Học kì II, năm học 2020-2021 hạn nộp đến hết ngày 31/05/2021; Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021 về việc gia hạn lịch thu tiền học phí học kì II, năm học 2020-2021 và Thông báo số 25/TB-TCKT ngày 25/06/2021 về việc nhắc nhở lần 2 lịch gia hạn thu học phí Học kì II, năm học 2020-2021 đến 16 giờ 00 ngày 05/07/2021.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1164/TB-HVN: Về việc Hủy các học phần thực hành, thực tập, rèn nghề và Triển khai tiếp tục kế hoạch học tập học kì II, năm học 2020-2021
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 03 Tháng 7 2021 11:07

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

Số: 1164 /TB-HVN

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

                                                                                                          

                                            THÔNG BÁO

 


                         Về việc Hủy các học phần thực hành, thực tập, rèn nghề và 
                   Triển khai tiếp tục kế hoạch học tập học kì II, năm học 2020-2021

 

 

 Căn cứ Thông báo số 769/TB-HVN ngày 25 tháng 05 năm 2020 về Kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Thông báo số 366/TB-HVN ngày 08 tháng 03 năm 2021 về việc triển khai kế hoạch học tập học kì II, năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương, Giám đốc Học viện thông báo như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 25: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021 (Thông báo nhắc lại lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 04:22

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

Số:  Số: 25/TB-TCKT

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  25  tháng 06  năm 2021

                                                  

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021

(Thông báo nhắc lại lần 2)           

 

Theo Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021 của Ban Tài chính và Kế toán, gia hạn lịch thu tiền học phí học kì 2, năm học 2020-2021 đến 16 giờ 00 ngày 05/07/2021.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 24: V/v Thông báo địa chỉ Email nhận thông tin lương và thu nhập
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 07:05

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

Số:  24/CV-TCKT

V/v Thông báo địa chỉ Email nhận thông tin lương và thu nhập

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày  15  tháng 06  năm 2021

                                                                   

                                                                                                             

                         Kính gửi :    Trưởng các đơn vị

  Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã triển khai gửi Phiếu lương của cán bộ, viên chức (CB, VC) tháng 05/2021 và tháng 06/2021 (riêng đối với hợp đồng lao động có thời hạn là Phiếu lương tháng 04/2021 và tháng 05/2021) qua địa chỉ Email của CB, VC. Trong thời gian tới, Ban TCKT sẽ tiếp tục gửi Phiếu lương hàng tháng, Phiếu thu nhập - tính thuế hàng quý và Phiếu thu nhập - tính thuế cả năm qua địa chỉ Email của CB, VC.

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541