Thông báo số 18: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 19 Tháng 4 2021 07:04

                 BỘ NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

                 Số: 18/TB-TCKT                                                        Hà Nội, ngày 16  tháng 04 năm 2021


                                         

                                        THÔNG BÁO

 V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với nghiên cứu sinh

 

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đọc thêm...
 
Thông báo số 17: V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 19 Tháng 4 2021 06:59

               BỘ NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

                 Số: 17/TB-TCKT                                                        Hà Nội, ngày 16  tháng 04 năm 2021 

 


                                                   

                                              THÔNG BÁO

   V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các học viên đang đi thực hành, thưc tập tại các đơn vị.

Hình thức nộp: Học viện thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 16: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 19 Tháng 4 2021 06:51

                BỘ NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM           

                Số: 16/TB-TCKT                                                        Hà Nội, ngày 16  tháng 04 năm 2021 


                                             

                                           THÔNG BÁO

           V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 2, năm học 2020 – 2021           

                         

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

Đọc thêm...
 
Thông báo số 15: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý I năm 2021 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 12 Tháng 4 2021 06:43

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

          PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

              Số :  15/TB-TCKT                                   Hà Nội, ngày 12  tháng  04  năm 2021

 

                                                THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý I năm 2021 cho công chức, viên chức và người lao động 

 

  Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định Qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 14:V/v đăng ký người phụ thuộc năm 2021
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 30 Tháng 3 2021 07:52

                      B NÔNG NGHIP                           CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                            Độc lp – T do – Hnh phúc

   HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

             Số :  14/CV-TCKT                                                 

     V/v đăng ký người phụ thuộc năm 2021                                         Hà Nội, ngày  29  tháng 03  năm 2021                   

                                                 

                        Kính gửi :   - Trưởng các đơn vị

- Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc (NPT) của đối tượng nộp thuế cho năm 2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 57
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541