Thông báo số 2164: V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 09:02

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số: 2164/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

                            

                                                         THÔNG BÁO

                          V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 2035: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022 cho CBVC và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 19 Tháng 10 2022 03:06

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNHỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

TSố: 2035/TB-TCKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022

cho CBVC và người lao động

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Học viện

 

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 3 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 2019/HVN-TCKT: V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022-2023 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 02:00

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 2019 /HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày  14  tháng  10  năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022-2023

 (Thông báo lần 3)         

Theo các Thông báo số 1841/HVN-TCKT ngày 19/09/2022 và số 1950/HVN-TCKT ngày 04/10/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1, Học kì I, năm học 2022-2023, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2022; Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1950: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022 - 2023 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 10 2022 10:04

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số:  1950/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

                            

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2022 - 2023

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 19/09/2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 1841/TB-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, Học kì I, năm học 2022-2023 cho sinh viên và học viên cao học và hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2022.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1852: V/v làm rõ các nội dung thu và cấp, đổi biên lai thu tiền đối với sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 01:25

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số: 1852/TB-HVN

           Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v làm rõ các nội dung thu và cấp, đổi biên lai thu tiền đối với sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến sinh viên (SV) khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 68
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541