Thông báo số 231: V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với SINH VIÊN
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 2 2024 03:45

 B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Số: 231/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

                            

                                               THÔNG BÁO

          V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

                                          đối với SINH VIÊN

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 230: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với HỌC VIÊN CAO HỌC
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 2 2024 03:43

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Số: 230/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

                                                  THÔNG BÁO

         V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

                                  đối với HỌC VIÊN CAO HỌC

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả học viên cao học (HV) của Học viện về lịch thu tiền học phí Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 229: V/v thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024 đối với NGHIÊN CỨU SINH
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 2 2024 03:40

 B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 229/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

                            

                                                   THÔNG BÁO

                  V/v thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024

                                      đối với NGHIÊN CỨU SINH

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả nghiên cứu sinh (NCS) đang học tập và nghiên cứu tại Học viện lịch thu tiền học phí học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 140: V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 03:32

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


 

Số:  140/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

              

                                                         THÔNG BÁO

                  V/v quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

Kính gửi:   - Lãnh đạo các đơn vị

                                       - Cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023 theo quy định của pháp luật về thuế, Giám đốc Học viện thông báo tới lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong Học viện các nội dung liên quan để thực hiện như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 70: V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2023
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2024 02:46

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 Số: 70/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 

                                                      THÔNG BÁO

              V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2023

                                                                                      

                          Kính gửi:  - Trưởng các đơn vị

                       - Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định số  126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) như sau:

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) gửi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2023” của tất cả CBVC&NLĐ (gồm CBVC&NLĐ có phát sinh và không phát sinh thuế TNCN), qua địa chỉ Email dùng để gửi Phiếu lương. Trên mỗi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2023” thể hiện chi tiết từng khoản thu nhập phát sinh được tổng hợp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Học viện đề nghị CBVC&NLĐ kiểm tra lại thông tin thu nhập của mình và gửi thông tin phản hồi về Ban TCKT (nếu có điều chỉnh hoặc sai sót). Thời gian nhận thông tin phản hồi từ ngày 12/01/2024 đến hết ngày 22/01/2024, tại Ban TCKT (Bàn số 1) hoặc tại địa chỉ Email  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Sau thời gian trên, Học viện sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2023 với Cục thuế thành phố Hà Nội (mọi sự điều chỉnh thông tin thu nhập sau ngày 22/01/2024 đều không được chấp nhận).

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CBVC&NLĐ trong đơn vị và triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng quy định pháp luật về thuế TNCN để Học viện thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2023 với Cục thuế thành phố Hà Nội theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Trưởng các đơn vị (để triển khai);

- CBVC&NLĐ (để t/h)

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TCKT

 

 

Trần Quang Trung

 


Trang 1 của 77
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541