Thông báo số 2035: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022 cho CBVC và người lao động

Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 19 Tháng 10 2022 03:06

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNHỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

TSố: 2035/TB-TCKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022

cho CBVC và người lao động

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Học viện

 

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 3 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tài chính và Kế toán được quy định tại Quyết định số 2490/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) thực hiện hướng dẫn thủ tục, cách thức chi trả phần thu nhập tăng thêm khoán cho đơn vị trong Quý III năm 2022 như sau:

- Ngày 19/10/2022, Ban TCKT chuyển danh sách cán bộ được hưởng thu nhập tăng thêm và phần kinh phí thu nhập tăng thêm được giao về các đơn vị bằng hình thức gửi file qua địa chỉ email của lãnh đạo đơn vị;

- Trưởng các đơn vị triển khai phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức và người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định của đơn vị và Học viện;

          - Đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT chậm nhất vào ngày 25/10/2022. Hồ sơ gồm:

+ 01 bản danh sách in có chữ ký xác nhận của trưởng đơn vị, đại diện công đoàn đơn vị, người lập, cán bộ viên chức và người lao động. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban TCKT (bàn 1), Phòng 108, Nhà Hành chính.

+ 01 file dữ liệu (Đề nghị đơn vị: chỉ nhập các thông tin ở các cột Hệ số, Đơn giá, Thành tiền trong file mẫu TCKT đã gửi; không chỉnh sửa file và thay đổi font chữ; thông tin trên file dữ liệu phải khớp với bản in; đảm bảo tính chính xác về thông tin đã nhập). Hình thức gửi qua email về các địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban TCKT sẽ chỉ thực hiện chi trả được thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022 cho CBVC và người lao động của đơn vị sau khi nhận đủ cả file dữ liệu và bản in có đầy đủ thông tin theo đúng mẫu Ban TCKT đã gửi. Trường hợp đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm cho CBVC và người lao động sau ngày 25/10/2022, phần thu nhập tăng thêm Quý III năm 2022 của CBVC và người lao động trong đơn vị sẽ được chi trả vào cùng kỳ của Quý tiếp theo.

Sau ngày 19/10/2022, nếu đơn vị chưa nhận được danh sách và số kinh phí thu nhập tăng thêm được thông báo, đề nghị liên hệ với Ban TCKT theo số điện thoại 024.626.17.541.

          Để đảm bảo quyền lợi cho CBVC và người lao động, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận                                                                                      

- Trưởng đơn vị để triển khai;                                                        

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Lưu VT, TCKT (NTTD02).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung

 

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541