Văn bản pháp quy

I.     Văn bản Nhà nước

1

Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

2

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 Quy định quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

3

Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

4

Thông tư 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2012

5

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

6

Thông tư 76/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 17/08/2018 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

7

Thông tư 23/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 về việc Hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước Đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước.

II.     Văn bản cấp Học viện

1

Quyết định số 489/QĐ-HVN: Ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 02/03/2018

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541