Các mẫu văn bản

I. Quy trình thanh toán tại Ban Tài chính và Kế toán

II. Mẫu dự toán thu chi (sử dụng tại các Viện, Trung tâm)

III. Lưu ý khi thanh toán cho cán bộ không thuộc cán bộ cơ hữu của Học viện 

IV. Mẫu chứng từ chi thường xuyên:

1.Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

2. Bảng kê chứng từ thanh toán

3. Bảng dự toán chi tiêu

4. Giấy đề nghị tạm ứng chuyển khoản

5. Giấy nộp tiền

6. Công lệnh đi đường

7. Bảng kê thanh toán công tác phí

8. Bảng kê xác nhận quãng đường công tác

9Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

10. Bảng chấm công

11. Bảng chấm số giờ trực tiếp hướng dẫn và phục vụ thực tập thực tế có tiếp xúc với hoá chất độc hại

12. Giấy biên nhận

13. Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

14. Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

15. Bảng kê mua hàng hóa không có hóa đơn

16. Hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển

17. Hợp đồng mua bán và biên bản thanh lý

18. Hợp đồng mua bán (Hàng hóa không có hóa đơn)

19. Phiếu giao nhận nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ

20. Bảng xác định khối lượng hoàn thành

21. Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

22. Giấy ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

23. Tờ khai đăng ký thuế Thu nhập cá nhân

24. Bản kê khai về người trực tiếp phải nuôi dưỡng

25. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công

26. Hướng dẫn sử dụng kinh phí đi khảo sát chuẩn đầu ra

27. Mẫu xác nhận thu nhập của CBVC

27.1. Mẫu xác nhận thu nhập của CBVC (Tiếng Việt)

27.2.Mẫu xác nhận thu nhập của CBVC (Tiếng Anh)

27.3.Mẫu xác nhận thu nhập của CBVC (Chỉ có lương)

 

IV. Mẫu chứng từ nghiên cứu khoa học:

1. Dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học

2. Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

3. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

4. Giấy đề nghị tạm ứng tiền chuyển khoản

5. Bảng dự toán chi tiêu

6. Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

7. Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

8. Bảng kê chứng từ thanh toán

9. Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

10. Giấy biên nhận

11. Công lệnh đi đường

12. Bảng kê xác nhận quãng đường công tác 

13. Bảng kê thanh toán công tác phí

14. Giấy nộp tiền

15. Bảng chấm công

16. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

16A Hợp đồng và thanh lý hợp đồng TKCM (đối với chuyên đề ĐT cấp Bộ)

16B. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng TKCM (công LĐ, ĐT khác)

16C. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng TKCM (Chủ nhiệm đề tài/dự án thực hiện hợp đồng)

17. Hợp đồng mua bán (NCKH)

18. Phiếu giao nhận nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ

19. Bảng xác định khối lượng hoàn thành

20. Bảng kê chi tiền cho người tham dự Hội thảo, tập huấn

21. Giấy đề nghị thanh toán phụ cấp chủ nhiệm đề tài

22. Báo cáo chi tiết kinh phí đề tài

23. Sổ theo dõi tình hình sử dụng vật tư

24. Hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541