Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, BanTài chính và Kế toán có 09 cán bộ viên chức và 01 kế toán hợp đồng.

Trong đó :

01 Trưởng ban Phụ trách chung.

01 phó trưởng Ban kiêm Kế toán trưởng

08 kế toán viên phụ trách từng nhiệm vụ chuyên môn

Toàn Ban có 07 đảng viên sinh hoạt trong 1 chi bộ cơ sở; Công đoàn bộ phận gồm 10 công đoàn viên.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng

1

PGS.TS Trần Quang Trung

Trưởng Ban, Kế toán trưởng

110

2

Vũ Thị Trang

KTV

108

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KTV

108

4

Phạm Thị Thuý

KTV

108

5

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

KTV

108

6

Trần Thị Thu Trang

KTV

 108

7

Hoàng Bạch Dương

KTV

108

8

Lê Thị Phương Thơm

KTV

Công ty V-ECO

9

Vũ Ðình Tâm

KTV, Thủ quỹ

 107

10

Phạm Văn Diệu

KTV

108

 

 

  

* PGS.TS. Trần Quang Trung

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   

Chức vụ: Trưởng Ban kiêm Kế toán trưởng

Lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức công tác kế toán

- Duyệt thanh toán các đơn vị và Học viện

- Kế toán tổng hợp

- Các công việc khác được Trưởng ban và Giám đốc Học viện giao

 

 

* Vũ Ðình Tâm

Trình độ : Ðại học

Chức vụ : Thủ quỹ

Lĩnh vực phụ trách: 

- Thủ quỹ

- Phụ trách văn thư của Ban

- Các công việc khác được giao

 

* Phạm Thị Thuý

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   

Trình độ : Thạc sĩ

Chức vụ : KTV.

Lĩnh vực phụ trách:

- Thanh toán các đề tài/dự án/hợp đồng KHCN trong nước

- Theo dõi thu quản lý đề tài, dự án, hợp đồng

- Đối chiếu kho bạc

- Các công việc khác được giao 


* Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 Trình độ : Thạc sĩ 

Chức vụ : KTV

Lĩnh vực phụ trách:

 - Kế toán tiền lương

 - Theo dõi quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 - Thanh toán cho lưu học sinh, sinh viên xét tuyển

 - Theo dõi thu học phí đại học chính quy, học phí sau đại học

 - Theo dõi thu bảo hiểm y tế của sinh viên

 - Theo dõi thanh toán ra trường cho sinh viên

 - Các công việc khác được giao

 

* Trần Thị Thu Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   

Trình độ : Đại học

Chức vụ : KTV

Lĩnh vực phụ trách:

 - Theo dõi thanh toán học bổng, chế độ cho người học

  - Hợp đồng cử tuyển

 - Theo dõi thanh toán thỉnh giảng

 - Theo dõi thanh toán cho các khoa, đơn vị nhận kinh phí khoán

 - Thanh toán công tác phí

 - Theo dõi thanh toán liên quan đến tuyển sinh

 - Theo dõi thanh toán liên quan đến hội đồng thi, bảo vệ luận án

- Các công việc được giao

 

* Vũ Thị Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    

Trình độ : Thạc sĩ

Chức vụ : Kế toán viên

Lĩnh vực phụ trách:

 - Thanh toán cho các đơn vị thuộc khối phòng, ban

 - Theo dõi tạm giữ

 - Theo dõi thuế TNDN, thuế GTGT

 - Kiểm kê quỹ tiền mặt

 - Các công việc khác được giao


* Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    

Trình độ : Thạc sĩ

Chức vụ : Kế toán viên

Lĩnh vực phụ trách: 

- Theo dõi thu các khoản lệ phí tuyển sinh, lệ phí thi, ôn thi

- Theo dõi thanh toán nghiên cứu sinh Đề án 911

- Học phí học lại

- Theo dõi thu tiền điện, cho thuê ki- ốt, ký túc xá

- Theo dõi thu các đơn vị trưc thuộc trường

- Theo dõi thu học phí tại chức, liên thông trong trường

- Theo dõi thu công lao động, kỷ niệm ra trường

- Theo dõi các khoản thu khác

- Theo dõi và thanh toán các dự án/đề tài KHCN có yếu tố nước ngoài

- Các công việc khác được giao 


* Hoàng Bạch Dương

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    

Trình độ : Thạc sĩ

Chức vụ : Kế toán viên

Lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi, thanh toán các chương trình mục tiêu

- Đối chiếu ngân hàng

- Chứng từ giao dịch với ngân hàng, kho bạc

- Theo dõi, sử dụng vật tư, sửa chữa của Ban

- Cập nhật thông báo của Ban lên mạng

- Các công việc khác được giao


Lê Thị Phương Thơm

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 Trình độ : Đại học

 Lĩnh vực phụ trách:

 - Kế toán Công ty TNHH MTV Giáo dục nông nghiệp Việt Nam

 - Các công việc khác được giao

 

* Phạm Văn Diệu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   

Trình độ : Đại học

Chức vụ : Kế toán viên

Lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi chi tiết tài sản cố định

- Theo dõi các Viện, Trung tâm, công ty

- Theo dõi, thanh toán các khoản chi thường xuyên của Bệnh viện Cây trồng

Các công việc khác được giao


 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541