Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng, nhiệm vụ :

Kế toán là công cụ quản lý, điều hành và là phương tiện hữu hiệu của cơ quan Nhà nước kiểm tra, kiểm soát thực hiện dự toán ngân sách.

- Cung cấp  đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu để giúp Ban Giám đốc ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành phù hợp.

- Tổ chức lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý, thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được Bộ NN & PTNT giao cho Học viện (Trường) và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao, nộp đầy đủ đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. Chi đúng đối tượng, đúng mục đích và tiết kiệm. Quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước trong toàn Học viện (Trường) theo đúng chế độ quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi đối với các đơn vị trực thuộc (các viện, trung tâm, công ty)

-  Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức công tác kiểm kê  tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành

-    Hướng dẫn CBVC, người học thực hiện các nghiệp vụ thu, chi phục vụ công tác đào tạo đúng quy định.

* Quyền hạn :

- BanTài chính và Kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

- BanTài chính và Kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ của mình.

- Tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán, thống kê gọn nhẹ, phù hợp với quy mô và yêu cầu quản lý của Học viện (Trường)

- Tổ chức thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn trong quá trình hoạt động của Học viện (Trường).

- Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán đơn vị.

- Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phát hiện những lãng phí báo cáo Ban Giám đốc để xử lý kịp thời.

 

*/ Năng lực hoạt động chuyên môn

Ðào tạo, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn nghiệp vụ kế toán  doanh nghiệp và kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, quản lý thu chi ngân sách và lập dự toán ngân sách trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Hướng dẫn thực tập sinh tài chính, kế toán; hướng dẫn và bồi dưỡng kế toán viên cho các trung tâm, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp có thu.

- Hướng dẫn các thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế

- Ðánh giá tài chính các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn viện trợ, vốn tài trợ ODA.

 

*/ Thành tích thi đua, khen thưởng

- Liên tục là đơn vị tiên tiến, đơn vị tiên tiến xuất sắc của Trường ÐHNNI

- Ðược tặng 3 bằng khen của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, nhiều giáy khen

- Nhiều cán bộ công chức được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, bằng khen của Bộ GD & ÐT, Bộ NN & PTNT.

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541