Thông báo số 1852: V/v làm rõ các nội dung thu và cấp, đổi biên lai thu tiền đối với sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022

Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 01:25

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số: 1852/TB-HVN

           Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v làm rõ các nội dung thu và cấp, đổi biên lai thu tiền đối với sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến sinh viên (SV) khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 như sau:

Do sơ suất của bộ phận kỹ thuật, Biên lai thu tiền của các sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 đã nộp tiền học phí và các khoản lệ phí với số tiền 9.090.000 đồng, một phần tiền học phí đã bị chuyển sang nội dung ghi trên biên lai thu tiền là “Đề án”. Trên Biên lai thu tiền, tại mục 1 và 2 thể hiện nội dung sau:

“1. Học phí tạm thu kì thứ nhất: 5.000.000đ

2.   Đề án                                  : 3.000.000đ”

Số tiền đã nộp 9.090.000 đồng bao gồm các khoản: Học phí tạm thu kì 1 năm học 2022-2023 là 8.000.000 đồng; Các khoản lệ phí khác là 1.090.000 đồng. Do vậy, nội dung tại mục 1 và 2 trên Biên lai thu tiền được đính chính như sau:

“1. Học phí tạm thu kì 1 năm học 2022-2023: 8.000.000đ

2. Đề án                                                         :               0đ”

Học viện sẽ thực hiện cấp, đổi toàn bộ Biên lai thu tiền đối với sinh viên khóa 67 nhập học trong ngày 20/9/2022 đã nộp tiền học phí và các khoản học phí, lệ phí với số tiền 9.090.000 đồng. Thời gian cấp đổi từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/2022, tại Phòng 108, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sinh viên cần mang theo Biên lai thu tiền được cấp trong ngày 20/9/2022 để nhận Biên lai thu tiền mới được đính chính).

Học viện rất mong nhận được sự cảm thông và đề nghị tất cả sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPHV, TCKT (NTTD2).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

VÀ KẾ TOÁN

 

 (Đã ký)

Trần Quang Trung 

 

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541