Thông báo số 04: V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022

Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 21 Tháng 2 2022 07:41

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 04/TB-TCKT

 Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

                            

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Xác định số học phí thu Đợt 1: Học viện thực hiện thu học phí của Học kì II, năm học 2021-2022 thành 2 đợt. Số tiền học phí thu Đợt 1 được xác định như sau:

          - Trường hợp SV/HV có tổng học phí phải đóng trong cả học kì từ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trở lên:

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

50% số học phí đăng ký học kì II, năm học 2021-2022

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

- Trường hợp SV/HV có tổng học phí phải đóng trong cả học kì dưới 3.000.000 đồng (ba triệu đồng):

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

100% số học phí đăng ký học kì II, năm học 2021-2022

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

- Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí, SV cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc các địa phương.

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí Đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/2022 đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022. Sau thời hạn trên, SV/HV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 2 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì II, năm học 2021-2022, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

- Lịch thu tiền Đợt 2 sẽ được thông báo sau khi hoàn thành học và thi kết thúc các học phần trong Đợt 1 (thu số học phí còn lại, gồm cả học phí của các học phần đăng kí bổ sung). Trường hợp SV/HV đã nộp thừa học phí ở học kì trước, Học viện sẽ đối trừ vào học phí ở học kì II, năm học 2021-2022.

4. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV/HV sinh viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV/HV khi nhập học).

5. Các vấn đề cần lưu ý: SV/HV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả sinh viên và học viên cao học của Học viện nghiêm túc thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD 02).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN

TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

Trần Quang Trung

 

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

(Kèm Thông báo số  04/TB-TCKT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Ban Tài chính và Kế toán thông báo thu tiền học phí Đợt 1, học kỳ II, năm học 2021 – 2022)

 

 1/ Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản cá nhân: SV/HV kiểm tra tổng số học phí phải nộp trong học kỳ của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí/nhập mã SV/HV).

Lưu ý:

- Sau mỗi đợt đăng ký bổ sung theo thông báo của Học viện, SV/HV cần kiểm tra lại học phí và nộp tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Vietinbank theo mức thu học phí của Đợt 1 được xác định như ở Mục 2 của thông báo.

- Học phí thông báo tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí/nhập mã SV/HV) chưa bao gồm học phí của các học phần kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường (nếu SV có đăng ký trong kỳ) do Trung tâm Kỹ năng mềm, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo thu qua tài khoản. Do vậy, để hoàn thành việc nộp học phí, ngoài việc nộp học phí Đợt 1, SV phải nộp thêm học phí của các học phần kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường (nếu có).

 

2/ Kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân để đóng học phí: SV/HV kiểm tra thông tin tài khoản đã được mở tại Ngân hàng Vietinbank để nộp học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (Tên đăng nhập/Mật khẩu/Đăng nhập).

Lưu ý:

- Những SV/HV mà thông tin tài khoản ĐÃ hiện diện, cần kiểm tra tính chính xác thông tin tài khoản của mình và nộp tiền học phí vào tài khoản này.

- Những SV/HV mà thông tin tài khoản CHƯA hiện diện (Học viện chưa cập nhật được thông tin tài khoản của SV/HV), đề nghị SV/HV thực hiện mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (SV/HV mở tài khoản online thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 43/TB-TCKT ngày 08/11/2021, nội dung thông báo được đăng tải tại:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2021-11-08-11-21-11&catid=34:thong-bao&Itemid=1). Sau khi mở tài khoản thành công, SV/HV cung cấp thông tin tài khoản cho Ban Tài chính và Kế toán của Học viện (Bàn 1, Phòng 108, nhà Hành chính hoặc tại địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), hoàn thành trước ngày 10/03/2022.

 

3/ Nộp tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng VietinBank: Trong khoảng thời gian trên từ ngày 21/02/2022 đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022, SV/HV nộp/chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng VietinBank để Học viện thực hiện thu tiền học phí. Học viện thực hiện thu học phí Đợt 1 vào một lần duy nhất.

Lưu ý:

- Điều kiện để thu được học phí qua tài khoản là tài khoản cá nhân của SV/HV mở tại Ngân hàng VietinBank phải có số dư tối thiểu như sau:

Số tiền tối thiểu trong tài khoản

=

Số tiền học phí phải đóng Đợt 1

+

Số tiền duy trì tài khoản (*)

            Ghi chú: (*) Số tiền duy trì tài khoản phải ≥ 50.000 đồng. Trước hạn nộp học phí, SV/HV cần phải kiểm tra số tiền tối thiểu trong tài khoản để đảm bảo hoàn thành học phí đúng quy định của Học viện.

           

- Trực tiếp SV/HV hoặc người nhà SV/HV có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản mở tại Ngân hàng Vietinbank. Giao dịch nộp tiền vào tài khoản có thể thực hiện tại điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank... Đối với giao dịch chuyển tiền từ các ngân hàng ngoài hệ thống của Ngân hàng Vietinbank, SV/HV cần lưu ý thời gian chuyển tiền từ các quầy giao dịch, qua bưu điện,... để tránh việc tiền chuyển đến tài khoản của SV/HV bị quá thời hạn thu học phí theo quy định.

 

4/ Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng SV tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất việc nộp học phí của mình, SV có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV/HV). SV cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của mình.

 

5/ Mức học phí thực hiện trong năm học 2021-2022

- Mức học phí trong năm học 2021-2022 của từng ngành học không thay đổi so với năm học 2020-2021, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020 quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Đối với sinh viên học các ngành Thương mại điện tử, Kinh tế số, mức thu học phí thực hiện theo Quyết định số 4145/QĐ-HVN ngày 27/08/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung mức học phí năm học 2021-2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541